نمایش نوار ابزار

امروز نيازمند مديريت جهادي هستيم

شهردار تهران دومین چالش کشور را چالش در ساختار اداری و اجرایی کشور دانست و گفت: اگر مدیریت جهادی  و کاملا پرتحرک باشد، اما ساختار را اجرا نکند، این مدیریت باز هم به موفقیت نمی رسد. سیستم کشور ما قبل از انقلاب متمرکز بوده و بعد از این انقلاب این موضوع تشدید شده است. در همین ایلام اگر بخواهید برای تعمیر یک ساختمان اقدام کنید، اجازه ندارید چرا که باید اجازه از تهران صادر شود. چه کسی بهتر از مدیر استان می توان تصمیم بگیرد که این ساختمان باید تعمیر شود یا نه؛ مدیری که در تهران نشسته و حتی آدرس این ساختمان را ندارد، تصمیم می گیرد و حتما تصمیم او غلط است. حتی اگر تصمیم او درست هم باشد، شانس آورده است.

مطالب مشابه
دیدگاه ها